8.Sınıf 1.Dönem 2. Yazılı Soruları

 

Adı Soyadı      :                                                         

No ve Sınıfı     :                                       DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ DERSİ                                      

             8/A-B-C    I. DÖNEM     II. YAZILI SORULARI

 

1. Aşağıdakilerden hangisi zekât vermesi gereken kişide aranması gereken özelliklerden birisi değildir?

A) Akıllı olması                                     B) Zengin olması

C) Ergen olması                                  D) Evinin olması

 

2. Aşağıdakilerden hangisinin zekâtı verilmez?

A) Para                                                               B) Ticaret Malları

C) Evde kullanılan eşyalar                  D) Altın

 

3. Aşağıdaki mallardan hangisinden zekât verilmesi gerekir?

A) Oturduğumuz evden                                     B) Bindiğimiz arabadan

C) Ev eşyalarımızdan                          D)Tarım ürünlerimizden

 

4. Aşağıdakilerden hangisi zekâtın faydaları arasında yer almaz?

A) İnsanlar arası dayanışmayı artırır.

B) İnsanlar arası yardımlaşma duygusunu artırır.

C) Zekât alamayanlar, vermesi gereken kişilere kin beslerler.

D) İnsanlardaki cimrilik hastalığını giderir.

 

5. Zekât aşağıdakilerden hangisine verilmeyebilir?

A) Fakirlere                                        B) Sakatlara

C) Düşkünlere                                    D) Borçlulara

 

6. Zekât verirken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek gerekmez?

A) Verilecek miktarı iyi hesaplamak.

B) Yardımı gösterişten uzak yapmak.

C) Verdiğimiz kişiye, bunun zekât olduğunu söylemek.

D) Malımızın değersiz bölümünden vermemek.

 

7. Aşağıdakilerden hangisine zekat verilebilir?

A) Anne-baba                                    B) Oğul-kız

C) Dede-nine                                      D) Abi-Abla

 

8. Aşağıdaki zekatla ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Zekat vermekle malımızda eksilme olur.        

B) Zekat zenginle fakir arasındaki sevgi ve saygıyı artırır.

C) Zekat insanı bencillikten kurtarır. 

D) Zekatı verilen mal bereketlenir.

 

9. İslam dininde emredilen yada tavsiye edilen zekat, sadaka, kurban, fitre gibi ibadetlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğruluk ve adalet                        B) Çalışkanlık ve mutluluk

C) Yardımlaşma ve dayanışma           D) Sabır ve bereket

 

10. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yardımlaşmanın en güzel örneklerindendir?

A) Alış - veriş                                      B) Zekât - Sadaka  

C) Hacc - Umre                                   D) Komşuluk - Arkadaşlık

 

11. Sadaka ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Başkalarının iyiliğini istemek sadakadır.

B) Sadaka sadece para ile yapılan bir ibadettir.

C) Hastaları ziyaret etmek, yaşlılara yardım etmek sadakadır.

D) Arkadaşlarımıza sorunlarına yardımcı olmak da sadakadır.

 

12. Ramazan ayında bir kişinin günlük gıda gereksinimini karşılayacak kadar verdiğimiz sadakaya ne ad verilir?

A) Zekât              B) Fitre                    C) Bağış                  D) Yardım

 

13. Zengin bir müslümanın malının belirli bir oranını senede bir defa dinin emrettiği belirli yerlere vermesine ne denir?

A) Sadaka           B) Zekat           C) Fitre         D) Öşür

 

14. Hac ibadeti aşağıdakilerden hangisine farz değildir?

A) Daha önce gitmiş olanlara             B) Akıllı olanlara

C) Parası olanlara                                              D) Müslümanlara

 

15. Arafatta vakfe yapmadan, sadece Kabe’yi tavaf etmek ve Safa ile Merve arasında gidip gelmekle her zaman yapılabilen ve sünnet olan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hac         B) Vakfe             C) Umre               D) Tavaf

 

16. Hac esnasında, hacı adaylarının vakfe yaptıkları yerler neresidir?

A) Arafat- Kâbe                                  B) Kâbe-Mina         

C) Safa-Merve                                    D) Arafat-Müzdelife

17. Aşağıdakilerden hangisi haccın insan davranışları üzerindeki etkilerinden birisi değildir?

A) Farklı kültürden insanlar aynı amaç için toplanırlar.

B) Yardımlaşma duygusunu ortadan kaldırır. 

C) Allah katında tüm insanların eşit olduğu anlaşılır.

D) Hacda mal mülk ve makam üstünlüğü yoktur.

 

18. Kabe’nin etrafını dolanmak olan “Tavaf” kaç kez yapılır?

A)11                      B)7                    C)4                    D)3

 

19. Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından değildir?

A) Kabe’yi tavaf etmek                      B) İhrama girmek

C) Şeytan taşlamak                            D) Arafat’ta vakfe yapmak

 

20. Hacca hacca gitmeye engel bir hastalığı olan kişi ne yapmalıdır?

A) Yerine birini gönderir.

B) Hacca gitmez, Umre’ye gider.

C) Hacca gitmez, parayı fakirlere dağıtır.

D) Hacca gitmez, parayı hayır kurumlarına verir.

 

21. Hacıların giydikleri özel ve dikişsiz olan hac elbisesine halk arasında ne ad verilir?

A) Tavaf              B) Sa’y             C) Vakfe               D) İhram

 

22. Kabe kimler tarafından inşa edilmiştir?

A) Hz. İbrahim - Hz. İsmail

B) Hz. Musa - Hz. Harun    

C) Hz. Yakup - Hz. Yusuf                  

D) Hz. Muhammed - Ebu Talib

 

23. Sa’y İbadeti (Sa’y: Hac esnasında Safa ve Merve tepeleri arasında 7 defa hızlıca gidip gelme şeklinde yapılır) ilk kez kimin uygulamasının sonucudur?

A) Hz. İbrahim                                                   B) Hz. Muhammed 

C) Hz. Hacer                                       D) Hz. Adem

 

   I  .  Arafatta vakfe yapmak.     II . İhram.     III. Kurban kesmek.

24. Yukarıdakilerin yapılış sırası hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) II-I-III            B) I-II-III           C) III-I-II            D) II-III-I

 

25. Aşağıdakilerden hangisi hac ile umre arasındaki farklardan biri değildir?

A) Hac farz, umre sünnettir.

B) Bir yılda en fazla bir kez hac yapılır.

C) Umrede vakfe, kurban kesme ve şeytan taşlama yoktur.

D) Umre ve hac birlikte yapılamaz

 

26. Aşağıdakilerden hangisi hacla ilgili olarak söylenemez?

A) İhrama girmek haccın şartlarından birisidir.

B) Arabistan’da yaşayanlar hacla sorumlu değildir.

C) Hac ibadeti Kurban bayramı günlerinde yapılır.

D) Hac esnasında şeytan da taşlanır.

 

27. Gerekli tedbirleri aldıktan sonra Allah’a dayanıp güvenmek hangi kavramla ifade edilir?

A) Tefekkür         B) Tevekkül         C) Teşekkür         D) Teessür

 

28. Kur’ân-ı Kerim’de “Sünnetullah” kavramıyla ifade edilen evrenin yasası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Biyolojik          B) Kimyasal         C) Fiziksel         D) Toplumsal

 

29. Aşağıdakilerden hangisi yardımlaşma kurumu değildir?

       a) Yeşilay       b) Kızılay      c) Milli Eğitim Vakfı       d) Aşevleri

 

I . “O (Allah), insanı alaktan (embriyodan) yarattı”  (Alak, 2)

II. “Güneş kendisi için belirlenen yerde akar (döner)” (Yasin,38)

III. “Her toplumun belirlenmiş eceli vardır” (A’raf, 34)

30. Yukarıda verilen ayetler sırasıyla evrenin hangi yasaları ile ilgilidir?

A) Biyolojik – Fiziksel – Toplumsal

B) Toplumsal – Biyolojik – Fiziksel

C) Fiziksel – Biyolojik – Toplumsal

D) Biyolojik – Toplumsal – Fiziksel

 

Hırsızlık yapan bir kişiye neden hısızlık yaptığı sorulduğunda: “Ben kader mahkûmuyum, kaderim böyle yazılmış ki bu işi yaptım, elimden bir şey gelmez” demiştir.

31.  Parçada sözü edilen kişi için aşağıdakilerden hangisi daha çok söylenebilir?

A) Yaptıklarından hoşnut olmadığı

B) Sorumluluğu kendinde aramaktan kaçındığı

C) Davranışlarına yön veren etkilerin farkında olduğu

D) Değişmek için içinde bulunduğu durumu anladığı

 

Zekat veren insanlar hem Tanrı’ya hem de toplumda zor durumda bulunan insanlara karşı görevlerini yapmış olurlar. Zekat ekonomik yönden durumları iyi olan insanların içlerinden gelerek yoksul, düşkün ve borçlu insanlara yardım etmelerine aracılık eder.

32.  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi zekatın toplumda yerine getirdiği işlevlerden biri değildir?

A) İnsanlar arasındaki işbirliğini artırması

B) Toplumda dayanışmayı güçlendirmesi

C) Sevgi ve saygının gelişmesini sağlaması

D) Toplumdaki statü farklarını koruması

 

33. “... yolculuğa gücü yetenlerin haccetmesi Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır... “ (Al-i İmran, 97) Türkçesi verilen ayet ile aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A) İnsanların Allah’ın emrine uymak zorunda olduğu

B) Allah’ın insanlar üzerinde hakkı olduğu

C) Gücü olanların seyahat etmesi gerektiği

D) Hacca gitmenin farz bir ibadet olduğu

 

Toplumsal kurallar, ülkenin dirliğini, huzurunu, dengesini sağlamak içindir ve uzun deneyimler sonucunda zamanla oluşmuştur. Toplumun çıkarını gözeten bu kurallar, bazen bireysel çıkarlara ters düşebilirler. Herkesin bu kurallara saygı göstermesi toplumun birlik içinde yaşamasını sağlar.

34.  Buna göre toplumsal kuralların bireysel çıkarlara göre oluşturulması aşağıdakilerden hangisine daha çok neden olur?

A) Bireyler arasındaki iş bölümünün değişmesine

B) Toplumda görev dağılımının farklılaşmasına

C) Toplumda var olan düzenin bozulmasına

D) Bireyler arasındaki bilgi farklarının azalmasına

 

Toplumsal yaşamda görüş ve inançlara hoşgörüsüzlük üzücü olaylara neden olur. “Hep ben bilirim; benim dediğim olacak”. Diyerek başkaları üzerinde egemenlik kurmaya çalışmak, çatışmalara yol açar. Buna yol açmamak için insanın kendisini başkalarının yerine koyarak düşünmesi gerekir. İşte ahlakın özü budur.

35. Buna göre, ahlaklı bir toplum oluşturmada bireylere hangi ilkenin kazandırılması gerekir?

A) Çatışmadan kaçınmalı sessiz kalmalısın

B) Çevrendeki olaylara diğer insanların gözüyle de bakmalısın

C) Gücü elinde tutmak için bilgilerini artırmalısın

D) Toplumda çoğunluğun kabul ettiklerini benimsemelisin

 

HAC

UMRE

İmkânı olana ömründe bir kez yapması farzdır

Sünnettir

Ay takvimine göre zilhicce ayının

9 ve 10. günlerinde yapılır

Yıl içinde birden fazla ve istenen bir zamanda yapılabilir

İhram, vakfe, tavaf, sa’y,

şeytan taşlama ve kurban vardır

İhrama girip sadece kabeyi tavaf ve sa’y ile yerine getirilir

36.  Bu tabloya göre aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?

A) İmkânı olanın hac yapması, umre yapmasından daha önemlidir

B) Mekke’de yaşayanlar yılda iki üç kez hac yapabilir

C) Hem hacda hem de umrede ihram, tavaf ve sa’y vardır

D) Yalnızca hac da vakfe, şeytan taşlama ve kurban vardır

 

37. Mehtap ve arkadaşları araştırmaları sonucunda dinin evrensel bir gerçeklik olduğu fikrine vardılar. Onlardan hangisinin dile getirdiği görüş, bu fikri kanıtlamaz?

A) Binlerce yıldır insanların okuduğu ilahi kitaplar, dinin insanlık tarihi ile başladığını bildirir.

B) Farklı coğrafyalarda ortaya çıkmış dinlerde ortak yönler bulunmaktadır.

C) Her din insanlara nelere inanmaları gerektiği konusunda farklı görüşler ortaya koyar.

D) eski yerleşim yerlerinde yapılan kazılarda pek çok tapınak ve dini sembole rastlanmıştır.

     

38. Aşağıdaki örneklerden hangisi öğretmenin açıklamasına uygundur?

A)  Bir yoksulun giyecek ihtiyacını karşılamak

B)  Bayramda huzur evinde kalan yaşlıları ziyaret etmek.

C)  Hastanede tedavi olan hastaları ziyaret etmek.

D)  Yoksul ve kimsesiz çocukların barınacağı yurtlar yapmak.

 

39. İbadetlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)  Hac, kardeşlik duygusunu geliştirir.

B)  Oruç, sabırlı olmayı öğretir.

C)  Kurban, farz olan bir ibadettir.

D)  Zekât, dayanışma ve yardımlaşmayı artırır.

 

40. Dua ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)  Dua her zaman ve her yerde yapılabilir.

B)  Dua yalnızca Allah’a yapılır.

C)  Dua insanlar arasındaki sevgi ve yakınlığı artırır.

D)  Dualarımızı sadece kendimiz için yaparız.

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !